بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب نمایش نامه مرد مقابل

کتاب نمایش نامه مرد مقابل

اثر هاله مشتاقی نیا از انتشارات کتاب آمه


 کتاب خنده امروز

کتاب خنده امروز

اثر نوئل کاورد از انتشارات قطره


 کتاب مداخله خدایی

کتاب مداخله خدایی

اثر فردیناند فون شیراخ از انتشارات روزبهان


 کتاب در کتاب فروشی/ در تئاتر

کتاب در کتاب فروشی/ در تئاتر

اثر آراز بارسقیان-غلامحسین دولت آبادی از انتشارات یکشنبه


 کتاب مینی بوس

کتاب مینی بوس

اثر آراز بارسقیان-غلامحسین دولت آبادی از انتشارات یکشنبه


 کتاب فنشن

کتاب فنشن

اثر دیوید هیر از انتشارات یکشنبه


 کتاب به خاطر ماهان

کتاب به خاطر ماهان

اثر محمد مساوات از انتشارات مهرگان خرد


 کتاب سوسمارالدوله

کتاب سوسمارالدوله

اثر بهزاد صدیقی از انتشارات مهرگان خرد


 کتاب وازریک مرده است

کتاب وازریک مرده است

اثر صحرا رمضانیان از انتشارات مهرگان خرد


 کتاب داستان نیمه شب

کتاب داستان نیمه شب

اثر مهدی میرباقری از انتشارات مهرگان خرد