بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب طلبکارها

کتاب طلبکارها

اثر آگوست استریندبرگ از انتشارات نریمان


 کتاب نوازنده زنده است؟ و جیب هایی پر از نان

کتاب نوازنده زنده است؟ و جیب هایی پر از نان

اثر ماتئی ویسنی یک از انتشارات نیماژ


 کتاب خونخواهی سیاوش

کتاب خونخواهی سیاوش

اثر منوچهر اکبرلو از انتشارات سوره مهر


 کتاب هفت خان اسفندیار

کتاب هفت خان اسفندیار

اثر راضیه قلی پور از انتشارات سوره مهر


 کتاب هفت خان رستم

کتاب هفت خان رستم

اثر معصومه لشنی از انتشارات سوره مهر


 کتاب سفر رستم به سمنگان/رستم و اکوان دیو

کتاب سفر رستم به سمنگان/رستم و اکوان دیو

اثر فهیمه باروتچی از انتشارات سوره مهر


 کتاب بهرام چوبینه و گردیه

کتاب بهرام چوبینه و گردیه

اثر راضیه قلی پور از انتشارات سوره مهر


 کتاب لهراسب و گشتاسب

کتاب لهراسب و گشتاسب

اثر منوچهر اکبرلو از انتشارات سوره مهر


 کتاب بیژن و منیژه

کتاب بیژن و منیژه

اثر منوچهر اکبرلو از انتشارات سوره مهر


 کتاب آه بیابان

کتاب آه بیابان

اثر یوجین اونیل از انتشارات سبزان