بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب پیرمرد و ببر

کتاب پیرمرد و ببر

اثر علی خاکبازان از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب یک دقیقه

کتاب یک دقیقه

اثر جعفر مهیاری از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب این عروسک مال کیه؟

کتاب این عروسک مال کیه؟

اثر داوود کیانیان از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب کارکردهای نمایش خلاق

کتاب کارکردهای نمایش خلاق

اثر نرگس جعفری از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب قربانی

کتاب قربانی

اثر رابیندرانات تاگور از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب دون کارلوس

کتاب دون کارلوس

اثر فریدریش شیلر از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب نمک

کتاب نمک

اثر مجموعه ی نویسندگان - یوجنیو باربا از انتشارات لگا


 کتاب کتاب ایستر

کتاب کتاب ایستر

اثر ایبن ناگل راسموسن از انتشارات لگا


 کتاب ایتسی بیتسی

کتاب ایتسی بیتسی

اثر ایبن ناگل راسموسن از انتشارات لگا


 کتاب درخت

کتاب درخت

اثر یوجنیو باربا از انتشارات لگا