بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب میدان پارلمان

کتاب میدان پارلمان

اثر جیمز فریتز از انتشارات نیماژ


 کتاب هراس

کتاب هراس

اثر فالک ریشتر از انتشارات نیماژ


 کتاب هرکول و طویله ی اوجیاس

کتاب هرکول و طویله ی اوجیاس

اثر فریدریش دورنمات از انتشارات قطره


 کتاب نمایشنامه های فراموش شده

کتاب نمایشنامه های فراموش شده

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیماژ


 کتاب مارش پیروزی

کتاب مارش پیروزی

اثر بهزاد صدیقی از انتشارات افراز


 کتاب تهران-پرندک

کتاب تهران-پرندک

اثر مهرداد رایانی مخصوص از انتشارات نیستان


 کتاب دو پاپ

کتاب دو پاپ

اثر آنتونی مک کارتن از انتشارات مانیا


 کتاب صبحانه با موگابه

کتاب صبحانه با موگابه

اثر فریزر گریس از انتشارات فرمهر


 کتاب چوشینگورا

کتاب چوشینگورا

اثر تاکدا ایزومو از انتشارات دیبایه


 کتاب تاجران

کتاب تاجران

اثر ژوئل پومرا از انتشارات دیبایه