کتاب آخر بازی

اثر ساموئل بکت از انتشارات قطره - مترجم: عطا الله نوریان-بهترین نمایشنامه ها

Endgame بعد از نوعی فاجعه آخرالزمانی تنظیم می شود (هرچند ما هرگز جزئیات را نمی دانیم). هام، خدمتکار کلوف، پدرش ناگ و مادرش نل در خانه Hamms به دام افتاده اند. بکت، یک هوادار شطرنج معتبر، موازی بین پایان بازی شطرنج در مراحل نهایی زندگی را دید. او متوجه شد که مرگ نتیجۀ نهایی است و صرف نظر از اینکه چگونه شخص بازی می کند، او مرد خواهد شد. Endgame، که در اصل به زبان فرانسه نوشته شده است و توسط بکت خود به زبان انگلیسی ترجمه شده است، توسط بسیاری از منتقدان به عنوان بزرگترین تک کار خود در نظر گرفته شده است. سر و صدا از بکتز ویژگی مینیمالیسم خام است، تقطیر خالص و ویرانگر جوهر انسانی در مواجهه با نزدیک شدن به مرگ است.


خرید کتاب آخر بازی
جستجوی کتاب آخر بازی در گودریدز

معرفی کتاب آخر بازی از نگاه کاربران
من معمولا از نمایشنامه لذت نمی برم اما فریب مقدس این جادو خوب بود

مشاهده لینک اصلی
 |  | ... A | A | ¾à | • ° ·  |  | § £ § € য়،  | ... A | A | ¾à | -§ A ° à | ¹à§ \u003c à || ৠà || ৠA | ªà | € •،  | ... A | A | ¾à | ¸à§ƒà | · § A | YA | ¿A | ¯à§ ‡ à | A § \u003c |  | • à | YA | ¾à ¥ ¤à |   | ¯à§ ‡ ‡، ° à | OEA | A | A | ¾à | ° à | ¯à§ ‡ †  |  | ªà ||،  |  |  | ... • § § A | A | ¾à | ¬A | OEA | ¾à | ° à | ¡مبلغ ¥ § ‡ § ‡ ° à | YA | ¾à | † °  |  |  | A | ¬A | ¡à | ¾à | ²à§ ‡ ‡ ‡ A | ¯à§ A • à | ¤ A | A | ¿A | ¨à§ A | A | ¤ • °  |  |  | A | ¾à | OEA ¥ ¤ • یک | ¾à | ®à§ - یک | ¬à§ • ‡ § ‡ A | Y - à ‡ য়ৠ\u003c | § ‡ A | ¸à§ A • § \u003c- یک || A | ¿A | A | A | • § ‡ † ° à | ¬A | ¾à | A | ªà | ¿à | A § â | YA | ¾à | ° à | A | ¾à | ¹à§ â € Œ، ‡ à || ৠâ | â | â | â | ° à | A | ¬A | ¾à | ° • در § ‡ ° | ¾à | OEA | A |  | • à | ®à§ \u003cড়à | • ‡ § • § A | ¬A | ¿A | A ° à | ¿A | ¬A | ¾à | à Ÿà§ | YA | ¾ A | SA | ²à | ¤à§ ‡ A | ªà | ¾à | § ‡ °، • | ¿A | ¨à§ A | ¤à§  |  | A | ¿A | ¨à§ • ‡ ‡ A | ¨à§  |  |  | • یک | ¶ § ‡ A | ²à | \" | § ‡ ° à | ¾à | -A | ¾ A | ¤ A | ~ ৠ\u003câ ° ° à | ¤à | A | ®à§ A | ¶à | • یک | ¿A | ²à A | ¬à§ ¥ ¤ ‡ § ‡ • A A | Ÿà§ A | A | ¾à | ¹à§ ‡ ‡ ‡ A | ¬à§  |  |  | ° ‡  | • à | ¾à | OEA | YA | ¾ A | ¯à§ ‡ A | ®à | ¨، A | ¹à§ \u003c |  |  | • • à | Ÿà§ - A | A | A | A | ²à | ¿A | ¨ A | A | ¾à | ¬ ای | A | ¾ A | A | ¾ A | ¬à§à | ¶à | ¿A | · § A | Ÿà§  | § ‡ § ‡ °  |  | A | A | ¾à | ®à | YA | ¾ à à || | ¿A |\u003e A | ¿A | ²à§ ‡  |، A | ¤à | ¾à || ৠ‡ °  |  | A | §à | ¾à | ° • - • | ¿A | ¨à§ A | ¤à§  |  |  | • § ‡ A | ¬A | ¾à | § ° ‡ ‡  |  |  | - † § A ° à | ¹ A | ¤ à§à | ° § €  |  | ° • § ¥ ¤ ‡ A | A | ¾à A A |، A | ‡ § ‡ ° à | OEA | ¿Â |  | • § ‡ ¤à | ¾à§Ÿ A | ¬à§ \u003c ° | A | A | • ° • § ‡   | ¿؟ A | ¬à§ \u003c° à | ¤  |  |  | • à | YA | ¾ A | ¬A | ¾à | šà§ A | SA | ¾à | ®à§ \u003c-A | ®à | ¤à | ¨، یک † A | ®à | ¿A | ¬à§ \u003c ° | A | -A | ¹à§Ÿà§ ‡ § ‡  |\u003e A | ¿، A | ªà§œà | ¤à§ ‡ A | ªà | ¾à | ° à | ¬à§ \u003câ | A | ¾  |  | † °  | ... یک | ²à | ªà | A | ¾ - یک | ... یک | ¨à§ ‡ در | • -A | ²à | ®à§ A | ¬A | ¾-A | ªà§œà | ¬à§ \u003c-A | A | ¾،  |  | ‡ A | A | ¬ ای | ¤ به | • ° A A | ¾ A | A | ¾à | ¬à§ A | A | ¾ ‡ - ‡ A | ªà§œà§  |  | -§ ‡\u003e A | ¿، à | A § ‡ ‡ A | ªà§œà | ¾à |  ° | A | \"A | ¾à | A • § ‡ • à | ¹à | YA | ¾à | ¤ A | ¹à | YA | ¾à | ¤  |  | ¿Â |\u003e § A | A | ¾à | ²à§ \u003câ || ৃà | ¶à§ A | ¯à§ ‡ °  |  |  | ... یک | ¬A | ¤à | ¾à | ° ®à§ A | ~ A | ৠ‡ ‡ • à ||  |  |  | ‡ ° § £ • §  |  | · à | ¿à | • § ‡ ° A A | OEA | ¨à§ A A | ®à§ A | - یک || ৠ‡ A | - A | ¾à§Ÿ، A | ¤à | ¾à | ° ° à | ªà | A | \"§ ড়ৠৎ - A-A | ¡à§ \u003câ | ¤à§ ‡ à | ¶ A | ¬à§ à || ৠ‡ °  |  | -§ ‡ A | ²à | ¾  |\u003e A | ¿A | ²à§ \u003c، ... A | A | ¨à§  |  | • ¤à | A | ¾à | ² A | ¬A | ¸à§ ‡ ¥ A A | ¾à | • à | ¾à | ° à | ¸à§  | \"A | ²  |\u003e A | ¿A | ²à§ \u003c، A | ªà§  |  | ° à | ¤à | ¿à à || | ¿A | ¨-A | ¡à§ \u003câ | ªà§œà§ ‡ A | ¬A | ¿A | ·  |  | § £ £ A | ¹à§Ÿà§ ‡ A | A | ¾à | \"য়à | ¾  |  | -§ ‡\u003e ‡ §  |  |  | • • در | ¾à | ²à§ ‡، ‡  |  |  | A | YA | ¾ A | ªà§ ° à | ¤à | ¿à à || | ¿A | ¨ A | ªà | ¾à | § ‡  | ¬A | ¿A | ·  |  | -§ ° à | ¸à§ A | ¤ A | ¹à§Ÿà§ ‡ A | A | ¾à§Ÿ €  | • § A | A | ¾  | • § ‡ ‰  |  | • § ‡ ‡ A | OEA | ¾à | ¨à§ به یک ¥ ¤ | ... یک | ¸à§ A | ªà | · § A | YA | ¤à | • ¾ A | ¿A | A | A |  | †\u003e ‡ §، A | ¬A | ¾ A | ¸à§ A | ¤à | ¬A | • § ‡ ° à | §à | A | ¿A | A | ¾ A | ªà§  |\u003e A | ¿A | A | ¾ در | \"A | ¿A | •  |  |  | †\u003e ‡ §، یک • یک | ¿A | ¨à§ A | ¤à§ à | A || A | ¿A | ¸à§  | A | ²à§ ‡ ‡ ‡  |  | -A | ¾ A | ®à | ¾à | § ° † ‡ § ‡ ° à | §à | A | A | ¾ A ° à | ¾à | -§ ‡، ‡ A | ¤à | ¾à | ¹à | ²à§ A | ¶à§ A | §à§ A | ªà§ ‡  |\u003e A | ¨à§ ‡ °  |  |  | ° ¾à | ¸à§ A | ¤à | ¾à§Ÿ A | ®à | ¾à | -A | ¾à | ¨à§ \u003câ | OEA | ¬A | ° à | OEA |، à à || | § ° A | ¶à | ¨ à à || | ¿à§Ÿà§ † ‡ ° à | ®à | ¾à | A | ªà§ \u003c · à | ¾à§Ÿ A | A | ¾à | ‡ در | • § \u003câ | ¨à§ \u003c |  | • à | ¾à | ²à§ ‡ ‡ à ¥ ¤ A | ¤à | ¬à§  | \" |  | • à | YA | ¾ به || ৠà ‡ A | YA | ¾ A | ¬A | SA | ¨،  |  |  | à || ৠA | YA | ¾ • ‡ ‡ A | YA | ¾  |  | ™ § A-A | ¿A | ¤،  |  | ‡ A | A | ¾ A | A | A | ²à§ \u003c |  | A | A | ¾à | YA | • ‡ § ‡ - ... A | ¬A | ¶à§  |  | A | ¤à§ ‡ A | ®à | ¨ A | A | ¾à | ²à§ \u003c | \"A | A | ¾،  |  | A | šà§ درجه سانتی ‡ ‡ য়ৠA | §à | ° à | ¿A | ®à | ¾à | \u003e A | A | ¾  |\u003e §  |  | ‡ A | ªà | ¾à | A | ¿A | ¬A | ¾à | • § A | A | YA | ¾à | \"A | à | ¾à | ²à§ \u003cمبلغ ¥ ¤ ‡ A | ¨à§  | ... • | A | A | - † § ‡ • à | ¬A | ¾à | A | A | A | درجه سانتی ... A | ¤à • | ¿A | A · ​​§ A | à Ÿà§ | ¬à§ ‡ ‡ ‡ A • § A | Y یک | A | ¾à | ¹à§ A | ¬à§ ‡ ‡ ° به | | ‰ A | ªà | ¨à§ A | A | ¾à | A | ¤à§ درجه سانتی য়ৠ€  |  | -A | ¾à | A | ¾ A | ªà§œà | ¤à§ ‡ A | A | ¿A |\u003e A | ¿A | ²à | ¾à | ®، A | ¶à§ ‡ ·  |  |  | • °  |\u003e A | ¿A | ²à | ¾à | ® به | • § € A | A | ¾ A | ®à | ¨à§ A | A | ¾à | ‡ ‡، • | ¿A | ¨à§ A | ¤à§  |  |  | ° ‡ ‡ A | šà§ য়ৠA | ¤  | ¢ § ‡ | ° à | A | ¾à | ²à§ \u003c |\u003e A | ¿A | ²à§ \u003c¤à | ¶à§ به ¥ ‡ § ‡ ·  |  |  | • à | YA | ¾ A | SA ° ° | ¾à | A | ªà | ¾à | ¤à | ¾à | A | A | ¾à | YA | ¿à | • à | ¾ A | œà§ ড়ৠ‡ ‡ à || ৠয়à | ¾،  | ... • § § A | A | ¾à | A | Y یک |  | ‰ ‡ ‰ à à || | ¾à | A | Y یک | \"য়à | ¾à | § ° A | ¡à | ¸ A | A | ¾à | ®à§ à ‡ ° à ¥ ¤ €  | ... یک | ¤à§ A | ¬ ای | SA | ®à§Žà | • à | ¾à | ° !  |  | ° ° à | ªà | A | ªà§œà | ²à | ¾à | ® A | ¤à | ¿A | A | YA | ¾ A | ¹à§ A | A | ¾à | ° à | ²à §  | ¡à | ªà | ¿A | ¨à§ A | YA | ¾à | ° à ¥ ¤ A | ¸à§ ‡ ‡ ‡ য়ৠA | ¬A | ¿A | ·  |  |  | A | ¾à | ¸à§ ¥ ¥ ‡ A | ¾à | ¨à§  |  | • ¥ A | ¾ A | ¹à | ¬à§ به ¥ ¤ ‡

مشاهده لینک اصلی
من می توانم این بازی را خلاصه کنم: ابدیت، پوچی و بیگانگی غلط. و به همین دلیل است که من از آن لذت بردم از \"خلق و خوی بیش از حد و بی نظیری از جهان\". شخصیت ها این را در اشاره به خود به عنوان موجودات، نیاز به انعکاس عمیق قبل از خنده، و با پیش بینی وجود یک موجود عقلانی، یعنی انسان ها بر روی زمین، procreators (فریاد به داروین) منعکس کننده این. شخصیت ها در جایی در یک Dantean جدا شده بلند، مکان جهنمی که در آن یک زمین تنگ خاکستری را از طریق یک تلسکوپ نگه می دارد (به کوپرنیک و گالیله فریاد می زنند) گیر کرده اند. روح مکانیسم و ​​روشنگری واضح است. چهار کاراکتر نگ، نل، هام و کلو هستند. دو نفر اول والدین جدا شده از حمام هستند \"همیشه به دو مخزن متصل شده است. هام نیز معلول است و نمی تواند راه برود. اما او در وسط صحنه تمرکز می کند و تنها زمانی می تواند حرکت کند که کلوو وارد می شود و مثل او یک شطرنج را دور می کند. این بازی با پوچ بودن، از طریق پوچی بیشتر شروع می شود و پس از آن به هیچ وجه پوچ و بی نظیر به پایان می رسد، بعلاوه بعضی لحظات متا تئاتر زمانی که شخصیت ها مخاطبان / خوانندگان را به یاد مخاطب / خوانندگان می اندازند، این داستان است، این غیر واقعی است، شما یک عملکرد را تماشا می کنید.

مشاهده لینک اصلی
اثر لباس یکی از نمایندگان اصلی تئاتر پوچی، دانشجویان UA جویس، مترجمان Becketta.Hrvatski موفق به بهتر ترجمه عنوان بازی: @ @ بازی ZavrÅ¡na یاZatvaranje بازی به جای @ @ @ بازی SvrÅ¡etak، چون بکت به ¡است اشاره شد بسته شدن بسته بنابراین پوچ است قطعات حساس متصل € ™ € ™ زندگی معمولی که مورد proživljavaju شخصیت ناامید (کاراکتر یا علامت) نشان می دهد که تصادف مورد و بی معنی svega.Naravno، باز بودن به interpretaciju.Drama شده اند باید حداقل تا حدی الهام گرفته از آخرین فیلم BA © تنها تار، تورین موضوعات و مسائل بسیار نزدیک و جهان بینی: نیهیلیسم پیام پیام های انجیلی (115). منحصر به فرد، انتهای مهر و موم شده است. من ارزش ادبی را وارد نمی کنم. نه از نوع من از thing.Misli عنوان @ A تمام عمر از budalaÅ¡tine همان @ مقاومت ناپذیری من به یکی از (IMO) najznaÄ ajnijih نقل داستایفسکی یادآوری (و در تمام ‡ بازدید کنندگان): @ (مرد) موجودات ‡ الکترونیکی بر روی دو پا - و ناسپاس. @

مشاهده لینک اصلی
HAMM: Clov! CLOV (بی سر و صدا): این چه چیزی است؟ هام: آیا شروع به ... به معنی چیزی نیست؟ CLOV: به معنی چیزی است! هام: من تعجب می کنم (پوزش). تصور کنید اگر یک موجود منطقی به زمین برسد، نمی خواهد او را در صورتی که او را مشاهده کند ما به اندازه کافی بلند هستیم (صدای ذهنی عقلانی) آه، خوب، اکنون می بینم که چطور است، بله، حالا می فهمم که شما چه می کنید! (کلو شروع می کند، تلسکوپ را برمی دارد و شکم خود را با هر دو دست شروع به خراش می کند. ...) و بدون اینکه به آنجا برسد، ما خودمان ... (با احساسات) ... خودمان ... در لحظات خاص ... (به شدت.) فکر می کنم شاید همه چیز برای هیچ چیز نباشد! CLOV ( ترس، وحشتناک): من یک کک است! بار دیگر، بکت، پوچ و وحشت عمل و بیثباتی انسان را بر روی صحنه به عنوان استادانه به عنوان یک چوپان با گله گوسفند سیاه رانده می شود. همچنین دوباره نشان داده شده است وسواس خود را با مردان قدیمی و پوسیدگی.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آخر بازی


 کتاب هلن
 کتاب دانتون
 کتاب نمایشنامه دو شخصیتی
 کتاب محاکمه
 کتاب ایوان واسیلویچ
 کتاب مویزی در آفتاب