بهترین نمایشنامه ها

معرفی بهترین نمایشنامه ها و برگزیده ترین ها در ادبیات نمایشی
 کتاب ضحاک

کتاب ضحاک

اثر غلامحسین ساعدی از انتشارات نگاه


 کتاب چوب بدستهای ورزیل

کتاب چوب بدستهای ورزیل

اثر غلامحسین ساعدی از انتشارات نگاه


 کتاب معمای ماهیار معمار

کتاب معمای ماهیار معمار

اثر رضا قاسمی از انتشارات نیلوفر


 کتاب حرکت با شماست، مرکوشیو!

کتاب حرکت با شماست، مرکوشیو!

اثر رضا قاسمی از انتشارات نیلوفر


 کتاب خالی بند

کتاب خالی بند

اثر اونوره دو بالزاک از انتشارات سینا


 کتاب گرگ صفر گرگ سفر

کتاب گرگ صفر گرگ سفر

اثر محمدرضا بایرامی از انتشارات قدیانی


 کتاب و زمین آرام شد

کتاب و زمین آرام شد

اثر محمدرضا بایرامی از انتشارات نیستان


 کتاب ویتسک

کتاب ویتسک

اثر گئورگ بوشنر از انتشارات ققنوس


 کتاب دلاور سرزمین غرب

کتاب دلاور سرزمین غرب

اثر جان میلینگتن سینگ از انتشارات افراز


 کتاب تارتوف

کتاب تارتوف

اثر مولیر از انتشارات قطره