کتاب ژاک و اربابش

اثر میلان کوندرا از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان - مترجم: فروغ پوریاوری-بهترین نمایشنامه ها

The play follows two men, Jacques and his master, as they go on a journey that remains unexplained for the whole play. They tell stories to each other to pass the time and along the way the scenes from their respective pasts are performed for the audience. The play is set in the eighteenth century, like Diderots novel Jacques the Fatalist, however Kundera deliberately leaves the historical aspects of time and place ambiguous The play examines the issues of authorship and the nature of artistic creation through the dialogue between the two principal characters and their rendering of their own histories.


خرید کتاب ژاک و اربابش
جستجوی کتاب ژاک و اربابش در گودریدز

معرفی کتاب ژاک و اربابش از نگاه کاربران
... در روی زمین هیچ چیز قطعی نیست، و معنای چیزها، با وزیدن بادی، تغییر میکند. و باد دائما می‌وزد، چه بدانید و چه ندانید.

مشاهده لینک اصلی
کوندرا را به این دلیل بسیار دوست دارم که مرا در چهارچوب بسته ی یک روایت زندانی نمی کند. خواندن کونرا مثل این است که دوستی را پس از سال ها در یک کافه ملاقات کنید و در حالی که به قصه ی روزگار رفته ی او گوش می دهید، قهوه تان را می نوشید، به موسیقی که از بلندگوی کافه پخش می شود، گوش می کنید، گهگاه متوجه ی صحبت ها و خنده هایی از میزهای کناری می شوید، صدای عبور و مرور خیابان در پس پشت این همه جاری ست، دوره گردی چیزی می فروشد، عبور تراموای، و همه چیز، درست مثل خود زندگی، ...
I like Kundra because he doesn’t imprison me in a fastened frame of a classic narration. Reading Kundra seems as if you meet an old friend in a cafe shop after ages, and while she/he relates her / his life story, you zip your coffee, listen to the cafe music, hear some chats and laughs at nabouring tables, look at the peddlers at side walk, or a passing tramvay, … as life is flowing around, ….

ـ ژاک واربابش، فروغ پوریاوری، 1377

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ژاک و اربابش


 کتاب همه فرزندان خداوند بال دارند
 کتاب ستوان آینیشمور
 کتاب رویا در شب نیمه تابستان
 کتاب پری دریایی
 کتاب غرب غم زده
 کتاب در جست و جوی زمان از دست رفته