کتاب پدر

اثر فلوریان زلر از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: ساناز فلاح فرد-بهترین نمایشنامه ها