کتاب لیلا مرکب خوانی چند مسافر …

اثر محمد رحمانیان از انتشارات آگه-بهترین نمایشنامه ها

انتشارات این مجموعه فرصتی است برای من و خوانندگان احتمالی این سه نمایش نامه نگره ی خود را درباره ی نمایش هایی با موضوع ایمان و انسان معاصر در معرض نقد و بررسی قرار دهیم. آیا برای نگریستن به این مضمون باید هم چنان به کنکاش در دل تاریخ و اسطوره پرداخت یا بهتر است نگاهی نیز به آدم های دور و بر خود بیندازیم و نقش ایمان و مذهب را در جوامع امروز شهری به داوری بنشینیم؟


خرید کتاب لیلا مرکب خوانی چند مسافر …
جستجوی کتاب لیلا مرکب خوانی چند مسافر … در گودریدز

معرفی کتاب لیلا مرکب خوانی چند مسافر … از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب لیلا مرکب خوانی چند مسافر …


 کتاب عزا برازنده الکتراست
 کتاب آدمکش
 کتاب در منطقه جنگی و دو نمایشنامه دیگر
 کتاب زورق بان
 کتاب برش
 کتاب هایزنبرگ