کتاب سه روایت از زندگی

اثر یاسمینا رضا از انتشارات نشر نی - مترجم: فرزانه سکوتی-بهترین نمایشنامه ها

Henri and Sonia are thrown into disarray when Hubert and Ines arrive for dinner one day earlier than expected. As the evening degenerates, the couples are given a second and third chance to revisit their differences and end on a different note.


خرید کتاب سه روایت از زندگی
جستجوی کتاب سه روایت از زندگی در گودریدز

معرفی کتاب سه روایت از زندگی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سه روایت از زندگی


 کتاب پرنده شیرین جوانی
 کتاب بین دیوانه و رودخانه
 کتاب اتوبوسی به نام هوس
 کتاب تسخیر شدگان
 کتاب شهربندان و عادل ها
 کتاب آگوست در اسیج کانتی