کتاب تک پرده ایها

اثر برتولت برشت از انتشارات خوارزمی - مترجم: محمود حسینی زاد-بهترین نمایشنامه ها