در این جلد کوشیده ام ابتدا رئوس مهمترین نظریات حوزه ی فیلم نامه نویسی و وجوه مشترک و متمایز این نظریات را تشریح و نقد کنم و خلاصه ی این نظریات را برای دسترسی راحتتر به شکل نمودار برای مشتاقان مباحث فیلمنامه نویسی در پایان کتاب بیاورم. در این جلد کماکان به گسترش مباحث تئوریهای فیلمنامه نویسی در چارچوب جلد اول پرداخته ام و از این رهگذر فهم مباحث جلد سوم و حتی چهارم کتاب راحتتر خواهدبود.
بر این اعتقادم که هر تئوری باید از وحدت سیستماتیک بین اجزاء برخوردار باشد تا در نهایت به یک کل منسجم منتهی شود،این است که در این جلد همان راه قبلی را ادامه داده و کوشیده ام ارتباط فیلمنامه و فیلم را در پرتو یک تئوری توضیح دهم. البته با توجه به این که این کتاب در حوزه ی فیلمنامه نویسی است، تلاش کرده ام نظریه ی وحدت فیلمنامه و فیلم را فشرده بنویسم و امیدوارم در کتابی دیگر به طور مفصل و با ذکر مثالهای متعدد به این مبحث -که بیشتر مربوط به حوزه ی کارگردانی است- بازگردم.


خرید کتاب تئوری های فیلم نامه در سینمای داستانی 2
جستجوی کتاب تئوری های فیلم نامه در سینمای داستانی 2 در گودریدز

معرفی کتاب تئوری های فیلم نامه در سینمای داستانی 2 از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تئوری های فیلم نامه در سینمای داستانی 2


 کتاب حکایت زمستانی
 کتاب نامه نویس
 کتاب اگر هم هست،هنوز پیدایش نکرده ام
 کتاب پسر
 کتاب بوتیچلی
 کتاب اکلسیازوس و پلوتوس