کتاب بازیهای کشتار همگانی

اثر اوژن یونسکو از انتشارات قطره - مترجم: احد کامیابی مسک-بهترین نمایشنامه ها