کتاب ایبسن و فلسفه

اثر کریستین یسدال از انتشارات خوب - مترجم: صالح نجفی-مجموعه ی مترجمان-بهترین نمایشنامه ها
خرید کتاب ایبسن و فلسفه
جستجوی کتاب ایبسن و فلسفه در گودریدز

معرفی کتاب ایبسن و فلسفه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ایبسن و فلسفه


 کتاب قصه های برزخی و سفر در تاریکی
 کتاب میدان پارلمان
 کتاب هراس
 کتاب هرکول و طویله ی اوجیاس
 کتاب نمایشنامه های فراموش شده
 کتاب مارش پیروزی